ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


1/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/10/2564
13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ

13:30
ถึง 16:30
การประชุมเพื่อหารือการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์

5/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/10/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum 6/2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา

13:30
ถึง 16:00
คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

7/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/10/2564
13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา 3/2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.รัศมี อภิรมย์

12/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/10/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๘/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 18/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

15/10/2564
13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอรทัย เป็งนวล

16/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/10/2564
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของคณะวิทยาศาสตร์ 1/2564
สถานที่ : การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์

19/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/10/2564
9:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 10/2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายสุรพล จิโน

21/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/10/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๙/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 19/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

28/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
31/10/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้