คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมจำนวน 33 คน พร้อมคุณครูอีก 2 คน  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติในสาขาเคมี และสาขาวิชาพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2564 8:54:44     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 463

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (รัชกาลที่ 4)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโอกาสนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : BIO-Circular-Green Economy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางด้าน AR ( Augmented Reality) การประกวด Science Show การแข่งขัน E-sports การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ และอีกหลายๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ มีนักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 สิงหาคม 2565     |      21
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้คำอวยพรแด่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประกอบพิธีประทีปสัมพันธืตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการรู้รักสามัคคีและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
14 สิงหาคม 2565     |      35
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ในระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาตามชั้นปี และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพียงพอในการศึกษาศาสตร์ขั้นสูงตามบริบทของรายวิชานั้นๆ 
11 สิงหาคม 2565     |      33
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ได้เข้าร่วมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับการอบรมโครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน” ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในภาคค่ำ ตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สิงหาคม 2565     |      46