คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อต่างๆได้แก่ ปฏิบัติการเคมี หัวข้อ"การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กรวมในน้ำธรรมชาติด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี และการใช้เครื่อง UV-Vis Spectrometer" ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ" NodeMCU ESP8266 ส่งค่าความชื้น และอูณหภูมิ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify" ปฏิบัติการชีววิทยา หัวข้อ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" และปฏิบัติการฟิสิกส์ หัวข้อ "อัตราเร็วของเสียงในอากาศ" ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มากล่าวต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้มาให้ความรู้กับน้องในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 5/9/2565 13:49:16     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 115

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการคิด DRA MODE
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการคิด DRA MODE ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าให้ความรู้แก่น้องๆ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู เป็นวิทยากรการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 3 ดินปลูกอินทรีย์รวยธาตุอาหารด้วยไบโอซาร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ เป็นวิทยากรการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ เป็นวิทยากร การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 1 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565     |      23
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) สำหรับนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โดยมีนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวมทั้งหมด 81 คน รวม 21 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Spark AR Studio และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดทักษะออกแบบและพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบโดยใช้เทคโนโลยี AR ระดับเบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้าน AR ระดับเบื้องต้นได้นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566
23 พฤศจิกายน 2565     |      15