คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2565 16:26:40     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 474

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประเมินนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบ online โดยทางคณะฯ ได้มีการนำทีมพาคณะกรรมการเดินตรวจการจัดการสำนักงานสีเขียวรอบๆ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1 ธันวาคม 2566     |      19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้
1 ธันวาคม 2566     |      21
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบป่ะบุคลากรคณะฯ และเข้าชี้แจงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
29 พฤศจิกายน 2566     |      97
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” ณ ลานใต้ถุน อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี เป็นกิจกรรมปฏิบัติการการต้มเบียร์ ขนาด 20 ลิตร โดยเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาคราฟต์เบียร์ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ในหม้อไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 20 ลิตร มี “ คุณเอ็ม ” - Brewer จาก ทองประดิษฐบรูวอิ้ง และ “คุณสนุก ” Instructor จากอุดมคติฯ เป็นวิทยากร พร้อมกับใช้ผลผลิตท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน, การคำนวนสูตรต่างๆ, เทคนิคการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับเบียร์แต่ละสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถนำความรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้ ปิดท้ายด้วยการพา เปิดโลกคราฟต์เบียร์ ผ่านการ ดู ดม ชิม มากกว่า 10 ตัว 10 สไตล์ เพื่อให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566     |      33