คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์/หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา