ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์