คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คณะ
คำสั่ง-ประกาศ คณะ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริหารและธุรการ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะวิทย์ ปี2567
ผลการประเมินหลักสูตร ภายใน คณะวิทยาศาสตร์
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน TOR
เอกสาร 5 ส
เอกสาร Green Office
เอกสาร KM_TOR_67
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5
เอกสารเผยแพร่_Flowchart ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
รายงานสรุปเนื้อหานำไปใช้ประโยชน์ ปราณี กันธิมา.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820