คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 3.0
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 3.0 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ AUNQA และผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUNQA ได้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปสู่หลักสูตรอื่นๆ ได้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน และนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งการลงนามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า พัฒนาสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของสถาบัน รวมถึงสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ วิจัย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมทั้งในวันจันทร์ที่ 9 พฤาภาคม 2565 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีงานวิจัยหลายผลงานโดยร่วมผลงานของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย
8 เมษายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที่ทันสมัยสู่การใช้ประโยชน์
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที่ทันสมัยสู่การใช้ประโยชน์ (ออนไลน์ผ่านทาง Microsoft teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีกับงานวิจัยที่ทันสมัย และการบริการวิชาการให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ แบะเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากวิจัยและบริการวิชาการไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 3.0
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 3.0 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ AUNQA และผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUNQA ได้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปสู่หลักสูตรอื่นๆ ได้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน และนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งการลงนามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า พัฒนาสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของสถาบัน รวมถึงสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ วิจัย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมทั้งในวันจันทร์ที่ 9 พฤาภาคม 2565 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีงานวิจัยหลายผลงานโดยร่วมผลงานของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย
8 เมษายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที่ทันสมัยสู่การใช้ประโยชน์
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีที่ทันสมัยสู่การใช้ประโยชน์ (ออนไลน์ผ่านทาง Microsoft teams) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เชิงทฤษฎีกับงานวิจัยที่ทันสมัย และการบริการวิชาการให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ แบะเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากวิจัยและบริการวิชาการไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31 มีนาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา (ออนไลน์ผ่านทาง Microsoft teams) ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 มีนาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเทคนิคการเขียน CV และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้จัดโครงการเทคนิคการเขียน CV และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(แบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams) โดยนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 212 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียน CV พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในกำหนดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น. เป็นการอบรม และ workshop การทำ Resume โดยตัวแทนจากบริษัท JOBTOPGUN 2.ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น. เป็นการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวแทน HR จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหลักสูตรได้เข้ามาร่วมจำลองสถานการณ์ให้กับน้อง ๆ ในแต่ละกลุ่มอีกด้วย
29 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
26/4/2565 14:19:01
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
22/4/2565 16:32:09
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง
2/3/2565 14:22:03
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก
10/2/2565 14:21:30
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
11/1/2565 16:36:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น
13/12/2564 14:44:43
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง
29/11/2564 17:04:34
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง
23/11/2564 16:40:16
ประกาศ ผู้ชนประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2564 16:29:38
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
2/11/2564 17:16:31