คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการคิด DRA MODE
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการคิด DRA MODE ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าให้ความรู้แก่น้องๆ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู เป็นวิทยากรการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 3 ดินปลูกอินทรีย์รวยธาตุอาหารด้วยไบโอซาร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ เป็นวิทยากรการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ เป็นวิทยากร การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู่ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในกลุ่มกิจกรรมที่ 1 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
24 พฤศจิกายน 2565
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) สำหรับนักเรียน
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โดยมีนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมอบรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวมทั้งหมด 81 คน รวม 21 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Spark AR Studio และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดทักษะออกแบบและพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบโดยใช้เทคโนโลยี AR ระดับเบื้องต้นได้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้าน AR ระดับเบื้องต้นได้นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566
23 พฤศจิกายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ หรือเป็นการเข้าร่วมรับฟังแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งโครงการในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ 
23 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรได้เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และความร่วมมือในการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาในการทำโครงงาน และนวัตกรรมของนักเรียน ในอนาคต
17 พฤศจิกายน 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร
21/11/2565 15:09:31
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/11/2565 16:26:40
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
7/11/2565 16:48:50
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1/11/2565 17:03:14
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร
1/11/2565 13:20:41
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/10/2565 13:45:31
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Solvent Extractors)
26/10/2565 10:41:45
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
25/10/2565 18:22:10
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร
21/10/2565 16:02:32
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเชุดเตรียมและสกัดสารจากเซลล์สำหรับหลายตัวอย่างพร้อมกัน จำนวน 1 ชุด
21/10/2565 9:47:34