คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567     |      17
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567     |      24
โครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2 "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การเขียนรายงาน Criteria 3 ให้บรรลุ ระดับ 4" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และในหัวข้อเรื่อง "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
17 พฤษภาคม 2567     |      48
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งภายในโครงการได้มีการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4.0" พร้อมทั้งการวิพากษ์ AUN QA ระดับหลักสูตรใน Criteria ที่ 14 ของตัวแทนหลักสูตร จากวิทยากรคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงาน AUN QA" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
14 พฤษภาคม 2567     |      68
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 4 ผลงานดังนี้ 1.ผลงาน: ระบบคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวปาลิตา รักพ่อ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ 2.ผลงาน: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานลอยตัว (Convective Avilable Potential Energy, CAPE) และค่าพลังงานที่จำเป็นในการยกตัวของอนุภาค (Convective lnhibition, ClN) กับโอกาสการเกิดลูกเห็บ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 3.ผลงาน:ระบบคำนวณการมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเผ้าติดตามทางดาราศาสตร์ (Celestial Visibility Calculating for Astronomical Monitoring System) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 4.ผลงาน: ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและความหนาแน่นของมวลเมฆด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Weather and Cloud Density MonitoringSystem using Internet of Things Technology) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวภัทรวดี จันทมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
8 พฤษภาคม 2567     |      104
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION"
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" ในธีม "URS: Transcending Borders for Enhanced Capacities and Sustained Partnerships" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "ene Manipulation" โดยงานจัดเป็นแบบการนำเสนอออนไลน์  ซึ่งโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" จัดขึ้นเนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ University of Rizal System ประเทศฟิลิปปินส์ โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568
24 เมษายน 2567     |      120
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskillสำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ“Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์    ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิตDataยุคใหม่ ด้วยMicrosoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้canvaเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567     |      114
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 เมษายน 2567     |      108
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเชิญผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์มา 5 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงศ์สถาน 4.นางบุษบา กาหล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
19 เมษายน 2567     |      102
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง 223 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน โดยเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง SICC ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ CLEAN ROOM และแบ่งกลุ่มหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ด้านการบริหารและธุรการ ด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ด้านคลัง พัสดุ และอาคารสถานที่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานคณบดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality Startup Center สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 เมษายน 2567     |      133
ทั้งหมด 38 หน้า