คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประเมินนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบ online โดยทางคณะฯ ได้มีการนำทีมพาคณะกรรมการเดินตรวจการจัดการสำนักงานสีเขียวรอบๆ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1 ธันวาคม 2566     |      19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้
1 ธันวาคม 2566     |      21
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบป่ะบุคลากรคณะฯ และเข้าชี้แจงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
29 พฤศจิกายน 2566     |      97
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” ณ ลานใต้ถุน อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี เป็นกิจกรรมปฏิบัติการการต้มเบียร์ ขนาด 20 ลิตร โดยเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาคราฟต์เบียร์ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ในหม้อไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 20 ลิตร มี “ คุณเอ็ม ” - Brewer จาก ทองประดิษฐบรูวอิ้ง และ “คุณสนุก ” Instructor จากอุดมคติฯ เป็นวิทยากร พร้อมกับใช้ผลผลิตท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน, การคำนวนสูตรต่างๆ, เทคนิคการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับเบียร์แต่ละสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถนำความรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้ ปิดท้ายด้วยการพา เปิดโลกคราฟต์เบียร์ ผ่านการ ดู ดม ชิม มากกว่า 10 ตัว 10 สไตล์ เพื่อให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566     |      33
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลังและพัสดุ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2566     |      56
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมและวิทยากรตลอดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3และ4 มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการฝึกทักษะ (UpSkill) ให้แก่น้องๆ นักศึกษา และบุคลากรของหลักสูตร ในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20 พฤศจิกายน 2566     |      129
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 3 : การกรอกแบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 3 : การกรอกแบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านระบบ PMS ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบข้อตกลงภาระงานสำหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566     |      38
หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ ในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ ในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ "สร้างพื้นฐานการวางแผนการวิจัย เสริมสร้างเทคนิคขั้นสูงในงานวิจัย เพื่อมุ่งหวังพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งเน้นนวัตกรรม Biochar เพื่อการดูดซับ และใช้เทคนิค UV-VIS Spectrophotometer เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรมส่วนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงในการอธิบาย การวิจัย เพื่อต่อยอดสร้างสรรนวัตกรรมได้" ซึ่งเน้นนวัตกรรมสิ่งทอสมบัติพิเศษ และใช้เทคนิค SEM-EDS และ XRD เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม
14 พฤศจิกายน 2566     |      2830
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
15 พฤศจิกายน 2566     |      319
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากร และหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 พฤศจิกายน 2566     |      380
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โรงเรียนจักรคำคณาทร
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โรงเรียนจักรคำคณาทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการให้มีความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการ ในหัวเรื่อง โครงสร้างของสารพันธุกรรมและการตรวจสอบพืชจีเอ็มโอ จากสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และนักเรียนชั้น ม.5 ได้ฝึกปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย" และ "การประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการทำสบู่สปอน" จากสาขาวิชาเคมี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566     |      82
ทั้งหมด 32 หน้า