คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ (Unit of Excellence in Modern Plant Biotechnology) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมัยใหม่
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ (Unit of Excellence in Modern Plant Biotechnology) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมัยใหม่ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของพืช, การสกัดสารสำคัญจากพืช, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการออกแบบสื่อเรียนรู้ด้านพืช ในกิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 "ครอบครัวเรยีนาฯชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย" โดยมุ่นเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ ทักษะกระบวนการ และทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
4 กุมภาพันธ์ 2567     |      213
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับแนวทางการพัฒนางานวิจัย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับแนวทางการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร คลังความรู้ของโลก, การสืบค้นสิทธิบัตร และการร่างคำขอสิทธิบัตร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร และ คุณนิตยา ถาวัน จากสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้นำการเสวนาในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กันยายน 2557     |      463
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร / สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร / สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรทั้ง 16 หลักสูตรรวมถึงสำนักงานเลขานุการของคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้ประเมินประกอบกับการศึกษาเอกสารรายงานการดำเนินงานและการตรวจเยี่ยมหลักสูตรในลำดับต่อไป จากนั้นนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
13 มิถุนายน 2557     |      466
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับคณะและนโยบายการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558“ และนอกจากนั้นได้มีการนำเสนองานรับ-จ่ายจริงงบประมาณรายได้ 2557 รวมถึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
13 มิถุนายน 2557     |      421
ทั้งหมด 1 หน้า