คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการประเมินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในการประเมินนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภายในการประเมินการตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้แก่1.นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 12.นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 23.นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 34.นางจิณาภา ใคร้มา ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 45.นางหทัยชนก ผิวผ่อง ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 56.นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 6
27 กันยายน 2566     |      280
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจและสำรวจลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการตรวจและสำรวจลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้เข้าตรวจและสำรวจ โยการตรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเข้าร่วมขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และดำเนินความร่วมมือในลักษณะของหน่วยงานเครือข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 มิถุนายน 2565     |      717
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินภายในการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ซึ่งภายในการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภายในการประเมินการตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้แก่  1.นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 1 2.นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ                     ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 2 3.นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 3 4.นายพนมเทียน ทนคำดี                      ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 5.นางจีรพรรณ จันทราศัพท์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 6.นางหทัยชนก ผิวผ่อง                        ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 5 7.นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ            ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 6 8.นางสาวนงลักษณ์ โปงหาญ                 เลขานุการ
27 ธันวาคม 2564     |      427
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายในฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายในฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจและเป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการสำนักงานสีเขียวในปี 2564 ของแต่ละหมวดที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team
17 ธันวาคม 2564     |      450
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ของแต่ละหมวดหมู่เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ ที่จะถึงในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ พร้อมทั้งเป็นการทำความเข้าใจกับการดำเนินการ Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมเป็นการประชุมออนไลร์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
3 ธันวาคม 2564     |      782
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสใช้แล้ว ในโครงการ MJU ส่งขวดช่วยหมอผลิตชุด PPE
ในวังอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางบุษบา กาหล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสใช้แล้ว ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ซึ่งกำลังขาดแคลน ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการ MJU ส่งขวดช่วยหมอผลิตชุด PPE ที่ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านการจัดการของเสีย และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดที่ 4 การจัดการของเสียจัดขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวแม่โจ้เห็นความสำคัญของการแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิล/การนำกลับไปใช้ใหม่ และที่สำคัญได้ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมนำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ที่กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมาก มอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กันยายน 2564     |      800
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสารแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Green to Nature พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้ารับการประเมินพร้อมทั้งได้รับรางวัลทั้งหมด 4 หน่วยงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นได้คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ระดับเหรียญทอง) ประจำปี 2563 ในระดับประเทศ จากโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติประวัติกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กันยายน 2564     |      793
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้พลังงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ 
9 กันยายน 2564     |      834
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่ระบบการบบริหารงานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจกอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้กำลังใจนักศึกษาที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
2 กันยายน 2557     |      432
ทั้งหมด 1 หน้า