คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาทุนเรียนดี เข้าร่วมค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาทุนเรียนดี เข้าร่วมค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้นรับฟังคำชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และข้อปฏิบัติของผู้รับทุน โดย ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ จารวถึงรับฟังบรรยายพิเศษ จากทางโครงการฯ ในหัวข้อ “มุมมองวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ อีกทั้งได้ทัวร์เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
13 มิถุนายน 2557     |      917
ทั้งหมด 1 หน้า