คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีงานวิจัยหลายผลงานโดยร่วมผลงานของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย
8 เมษายน 2565     |      284
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลให้แก่ทีมงานนักวิจัยที่เสนอผลงานและได้รับรางวัลชื่อเสียงด้าน SDG ให้แก่มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลให้แก่ทีมงานนักวิจัยที่เสนอผลงานและได้รับรางวัลชื่อเสียงด้าน SDG ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีได้เป็นประธานในการกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งเป็นผู้รับมอบรางวัลในงานครั้งนี้ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์นั้นได้รับได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประเภทบทความ ใน SUB THEME : SDGs during COVID-19 for Education ในชื่อผลงาน "การยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรในชุมชนให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล และนายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์ ในการประกวดบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและระบบ Online Conference ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 มีนาคม 2565     |      291
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “MJU Licensing and Pitching Day 2021”
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “MJU Licensing and Pitching Day 2021” ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในงานนั้นได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นแนวคิดเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ ” ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ชื่อผลงาน กระบวนการสกัดเย็นกาแฟด้วยเทคนิคอณูศิลปะวิทยาการทางอาหาร ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรอินทรีย์เชียงราย ชื่อผลงาน กรรมวิธีการเตรียมน้ำตาลสกัดจากพืชกลุ่มหัวหอม ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สมาเฮลท์ตี้แคร์ จำกัด นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์นั้นยังได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ชื่อผลงาน กระบวนการผลิตสิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียและแมลงด้วยไมโครแคปซูล ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
11 มีนาคม 2565     |      358
ทั้งหมด 1 หน้า