คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      39
โครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่่งการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล1. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม (นักทรัพยากรบุคคล)2. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก (นักทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่สงสัยและไม่ชัดเจนบางประเด็นของการส่งผลงานทางวิชาการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11 มิถุนายน 2567     |      19
กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. กรมการข้าวนำนักวิจัยจากกรมการข้าวจำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ เนื่องในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน หร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และเป็นแนวทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว
10 มิถุนายน 2567     |      30
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
7 มิถุนายน 2567     |      47
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (MST41)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมศาสตราจารย์ ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “The 41st International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST41)” ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (MST) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มุ่งเน้นการนำเสนอ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ร่วมกับงานด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และพนักงานจากภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ
6 มิถุนายน 2567     |      58
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ กิจกรรมที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ กิจกรรมที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 Criteria 1-8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
31 พฤษภาคม 2567     |      69
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 4
ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 4 : ทบทวนปัญหา/สร้างระบบ/กลไก ในการประเมินภาระงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการทบทวนการประเมินภาระงาน โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยงและนางสาวช่อทิพย์ สิทธิ
31 พฤษภาคม 2567     |      65
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตำรวจภูธรแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 พฤษภาคม 2567     |      77
โครงการ "การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมจัดโครงการ "การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม" ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งหวังให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรยายหลักการของเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy เทคนิคX-ray Tomographic Microscopy (XTM) และ เทคนิคPhotoemission Electron Spectroscopy (PES) รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
28 พฤษภาคม 2567     |      87
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567     |      58
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567     |      72
โครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2 "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การเขียนรายงาน Criteria 3 ให้บรรลุ ระดับ 4" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และในหัวข้อเรื่อง "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
17 พฤษภาคม 2567     |      71
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งภายในโครงการได้มีการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4.0" พร้อมทั้งการวิพากษ์ AUN QA ระดับหลักสูตรใน Criteria ที่ 14 ของตัวแทนหลักสูตร จากวิทยากรคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงาน AUN QA" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
14 พฤษภาคม 2567     |      90
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 4 ผลงานดังนี้ 1.ผลงาน: ระบบคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวปาลิตา รักพ่อ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ 2.ผลงาน: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานลอยตัว (Convective Avilable Potential Energy, CAPE) และค่าพลังงานที่จำเป็นในการยกตัวของอนุภาค (Convective lnhibition, ClN) กับโอกาสการเกิดลูกเห็บ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 3.ผลงาน:ระบบคำนวณการมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเผ้าติดตามทางดาราศาสตร์ (Celestial Visibility Calculating for Astronomical Monitoring System) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 4.ผลงาน: ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและความหนาแน่นของมวลเมฆด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Weather and Cloud Density MonitoringSystem using Internet of Things Technology) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวภัทรวดี จันทมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
8 พฤษภาคม 2567     |      131
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION"
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" ในธีม "URS: Transcending Borders for Enhanced Capacities and Sustained Partnerships" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "ene Manipulation" โดยงานจัดเป็นแบบการนำเสนอออนไลน์  ซึ่งโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" จัดขึ้นเนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ University of Rizal System ประเทศฟิลิปปินส์ โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568
24 เมษายน 2567     |      128
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskillสำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ“Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์    ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิตDataยุคใหม่ ด้วยMicrosoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้canvaเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567     |      133
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 เมษายน 2567     |      119
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเชิญผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์มา 5 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงศ์สถาน 4.นางบุษบา กาหล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
19 เมษายน 2567     |      113
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อนของนวัตกรรมวัสดุขั้นสูงเพื่อพลังงานและการเกษตร จำนวน 1 เครื่อง    ราคากลาง 6,317,000.00 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)2. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองค่าคงที่ของแพลงค์ จำนวน 1 ชุด    ราคากลาง 541,100.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)3. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด    ราคากลาง 7,400,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)4. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เเครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสงทางด้านชีวโมเลกุลช่วง UV-NIR    (photoluminescence spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง    ราคากลาง 6,317,000.00 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
11 เมษายน 2567     |      205
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง 223 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน โดยเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง SICC ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ CLEAN ROOM และแบ่งกลุ่มหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ด้านการบริหารและธุรการ ด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ด้านคลัง พัสดุ และอาคารสถานที่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานคณบดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality Startup Center สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 เมษายน 2567     |      151
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (4th ICSTI-MJU)
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) (online&onsite) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษKeynote Speakers 3 ท่าน 1.Professor Dr. Naratip Vittayakorn(Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, THAILAND)Title: "ALTERNATIVE GLUCOSE MONITORING: LIQUID–SOLID CONTACT ELECTRIFICATION FOR DETECTING GLUCOSE IN URINE" 2.Assistant Professor Dr. Thitivatr PatanasakPinyo(Faculty of Information and Communication Technology Mahidol University Nakhon Pathom, THAILAND)Title: "FLATTENING METHODS FOR ADAPTIVE LOCATION-BASED SOFTWARE: THE VERY FIRST STEPOF ADAPTIVE UI DESIGN FOR AGING SOCIETY" 3.Dr. Kuanqing Liu(Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences, CHINA)Title: "REGULATION OF TRANSLATION BY METHYLATION MULTIPLICITY OF 18S RRNA" พร้อมทั้งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams และ onsite เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ
29 มีนาคม 2567     |      305
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอ 2 รูปแบบคือ 1.การนำเสนอผ่าน "โปสเตอร์" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม- เคมี และ นวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม- คณิตศาสตร์ และสถิติ- วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2.การนำเสนอผ่าน "การบรรยาย" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม- เคมี และนวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม- คณิตศาสตร์ และสถิติ- วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ- เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
29 มีนาคม 2567     |      117
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 31 ปี
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
27 มีนาคม 2567     |      157
การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัดในหัวข้อ “พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับสายยาวด้วย Oxford Nanopore sequencing ”
ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยแนวหน้าในระดับหลังปริญญาเอกและหลังปริญญาโทด้านการใช้จุลชีววิทยาเชิงระบบฯ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัดในหัวข้อ “พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับสายยาวด้วย Oxford Nanopore sequencing ” เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัยระดับหลังปริญญาฯในโครงการ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากร และนักวิจัยที่ให้ความสนใจ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัด hands-on workshop ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. และวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาเชิงระบบ (Center of Excellence in Systems Microbiology; CESM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย พยุงภร และอาจารย์ ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในภาคบรรยายและปฏิบัติการ
25 มีนาคม 2567     |      109
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) กิจกรรมที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) กิจกรรมที่ 3 ทบทวนการเขียนรายงาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA) Version 4.0 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนรายงานการประคุณภาพการศึกษา ใน Criterion 6 Student Support Services (การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน) และ Criterion 7 Facilities and Infrastructure (สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์การเขียนรายงานการเขียนร่างรายงานการประคุณภาพการศึกษา ใน Criterion 6 Student Support Services (การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน) และCriterion 7 Facilities and Infrastructure (สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกานต์ เอมหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
21 มีนาคม 2567     |      133
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Summer Camp 2024
ในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Science Summer Camp 2024 สำหรับนักเรียนอายุ 12-16 ปี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านชีววิทยา, ด้านเคมี, ด้านคณิตศาสตร์ และด้านฟิสิกส์สมดุลโมเมนต์ของแรง โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเป็นการนำไปต่อยอดในการเรียนต่อไปในอนาคต และในกิจกรรมวันสุดท้ายได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดย น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน พร้อมด้วยข้าราชการสถานี ได้ให้การตอนรับและบรรยายความรู้การทำงานของสถานีฯ พร้อมทั้งช่วงถัดมาได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
22 มีนาคม 2567     |      196
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้1. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้รายละเอียดประกาศ2. ชุดถ่ายภาพพร้อมกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและกล้องสเตอริโอ จำนวน 1 ชุดรายละเอียดประกาศ3. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบพร้อมกันหลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ4. เครื่องวิเคราะห์ขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ
19 มีนาคม 2567     |      144
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 1. เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer) จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ2. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยลำแสงคู่ชนิดสภาวะของแข็ง จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ3. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิลควดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ4. เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงแบบ Preparative (Preparative High Performance Liquid Chromatograph) จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ5. เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักและสารอินทรีย์มีพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อมระดับความเข้มข้นต่ำ ด้วยการควบคุมศักย์และกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดประกาศ
15 มีนาคม 2567     |      158
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมที่1)
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการจัดโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปผลการติดตาม วิเคราะห์โครงการมาประกอบการรายงานผลการปฏิบัติการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
15 มีนาคม 2567     |      120
โครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การทบทวนวิธีการประเมินการบรรลุ PLOs
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การทบทวนวิธีการประเมินการบรรลุ PLOs ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการจัดทำการศึกษาให้บรรลุ PLOs ตลอดจนทบทวนวิธีประเมินผู้เรียนในลักษณะที่เน้น rubrics และ marking schemes ที่เหมาะสมและตรงกับ CLOs ของหลักสูตร ซึ่งในโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางทบทวนวิธีการประเมินการบรรลุ PLOs
14 มีนาคม 2567     |      130
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน จำนวน 108 คน ในกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชนต่อไป
13 มีนาคม 2567     |      419
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง2. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยลำแสงคู่ชนิดสภาวะของแข็ง จำนวน 1 เครื่อง3. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิลควดดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง4. เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงแบบ Preparative (Preparative High Performance Liquid Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง5. เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักและสารอินทรีย์มีพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อมระดับความเข้มข้นต่ำ ด้วยการควบคุมศักย์และกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง6. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้7. ชุดถ่ายภาพพร้อมกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและกล้องสเตอริโอ จำนวน 1 ชุด8. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบพร้อมกันหลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง9. เครื่องวิเคราะห์ขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
11 มีนาคม 2567     |      129
หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2567 หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ (Unit of Excellence in Modern Plant Biotechnology) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน สสวท. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 4 อาคารแม่โจ้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมน้องๆ นักรียนจะได้ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีทางชีวภาพ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จากคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5 มีนาคม 2567     |      202
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการการให้บริการวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ
4 มีนาคม 2567     |      212
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน ในช่วงถัดมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) โครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยของ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิทยาศาสตร์) กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมีคุณอนุชิดา วงศ์ชื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตเกษตรกร ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2567     |      142
คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      152
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      166
หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านอณูชีววิทยา
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านอณูชีววิทยา ในหัวข้อ "การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและการวิเคราะห์พลาสมิดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ" ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมน้องๆ นักรียนจะได้ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีทางชีวภาพการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและการวิเคราะห์พลาสมิดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ จากคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 กุมภาพันธ์ 2567     |      241
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับ PAMPANGA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ PAMPANGA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้าง พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2567     |      132
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้ทำความรู้จัก และมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียน งานวิจัย และหน้าที่การงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความรู้จักระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะฯ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      109
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22
ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Thunkable" ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและเน้นความสามัคคี ประชาสัมพันธ์พร้อมกับแนะแนวทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาและกำลังก้าวเข้าสู่การเรีย นในระดับอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้เป็นการส่งเสริมให้มีผู้สนใจจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      153
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นำน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน และคุณครู จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาชีววิทยาพันธุศาสตร์เข้มข้น "เรื่องเทคโนโลยีดีเอ็นเอ" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในโครงการนี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติการดีเอ็นเอ จากคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และเข้าปฏิบัติทำการทดลองที่ห้องศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      131
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการติดตามวิเคราะห์/ประเมินปริมาณและการแยกขยะตามประเภทของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “การประเมินการแยกขยะ ครั้งที่ 1“
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการติดตามวิเคราะห์/ประเมินปริมาณและการแยกขยะตามประเภทของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “การประเมินการแยกขยะ ครั้งที่ 1“ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในกิจกรรมนี้จะเป็นการอบรมพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องแก่แม่บ้านภายในคณะ ๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      140
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย “ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 Smart YRC”
ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย “ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 Smart YRC” ณ ห้องบรรยาย 3100 เอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ หัวข้อ สมดุลและโมเม้นต์ ของแรง และหัวข้อ คลื่นเสียงและความถี่ ให้นักเรียนได้ลงมือทำการทดลอง จากสถานการณ์จริง และให้นักเรียนมีทักษะในการทดลองที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      189
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) ซึ่งจัดในวันที่ 31 ม.ค. 2567 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT & NCON ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย และนักวิชาการ ได้นําเสนอผลงานวิชาการในด้าน Digital Arts, Media and Technology และ Electrical, Electronics, Computer, Telecommunications Engineering และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันต่างๆ ภายในและภายนอกประเทศ มีการดำเนินการจัดงาน เป็นประจําทุก ๆ ปี โดยมีสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยในการดำเนินการจํานวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกทั้งยังมีความร่วมมือ กับ IEEE Thailand Section และ IEEE SMC (Systems, Man and Cybernatics Society Thailand Chapter) ในการตีพิมพ์ผล งานวิชาการในฐานข้อมูลของ IEEE Xplore?
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      220
หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ (Unit of Excellence in Modern Plant Biotechnology) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมัยใหม่
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ (Unit of Excellence in Modern Plant Biotechnology) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมัยใหม่ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของพืช, การสกัดสารสำคัญจากพืช, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการออกแบบสื่อเรียนรู้ด้านพืช ในกิจกรรมวันครอบครัวเรยีนา 2566 "ครอบครัวเรยีนาฯชื่นชมยินดี ก้าวสู่ 100 ปี อุร์สุลินไทย" โดยมุ่นเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ ทักษะกระบวนการ และทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
4 กุมภาพันธ์ 2567     |      213
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ คุณงามความดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานฯ จำนวน 6 ราย ดังนี้ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรได้รับพระราชทานฯ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 2 ราย ได้แก่- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ- ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
1 กุมภาพันธ์ 2567     |      143
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในโครงการครั้งนี้น้องๆ ได้ฝึกทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยได้เข้าเรียนรู้ในส่วนของหลักการทำงานและการใช้ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมเครื่องวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ และการปฏิบัติการ “การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ SEM และ EDS ในการพัฒนานวัตกรรม” จากคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 มกราคม 2567     |      132
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดขึ้นในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์
29 มกราคม 2567     |      135
คณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายอติชา แก้วมุงคุณ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริการ ซึ่งในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านดิจิทัล เพื่อการสนับสนุนการผลิต การตลาดของการผลิตภาคการเกษตร และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2567     |      198
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการติดตามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ (กิจกรรมครั้งที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ)
ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวเปิดโครงการติดตามบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามประกาศ (กิจกรรมครั้งที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะฯ จัดขึ้นให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และคณะจะได้ทราบข้อมูลปัญหาและปัจจัยในการดำเนินการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรที่ยังไม่ได้ยื่นขอประเมินฯ ในอนาคต ในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณมยุรี แก้วประภา, คุณอารัทรา พิเชษฐพันธ์ และคุณสุพัตรา ตนเล็ก มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตอบคำถามจากทางคณาจารย์คณะฯ
25 มกราคม 2567     |      139
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม เรื่อง "เทคนิคพีซีอาร์และอะกาโรสเจล อิเล็กโทรฟอรีซิสในการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพันธุ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบพืชลูกผสมโดยเทคนิคพีซีอาร์และการใช้ไมโครปิเปต และเทคนิค PCR และ Agarose gel electrophoresis
19 มกราคม 2567     |      9957
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำและการหาออกซิเจนละลายในแหล่งน้ำ ตลอดจนเทคนิคปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ 
16 มกราคม 2567     |      189
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับชมรมนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดโครงการค่ายวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech Camp) ครั้งที่ 21
ในระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ.2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับชมรมนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดโครงการค่ายวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech Camp) ครั้งที่ 21 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่นักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สังคม อันเป็นการพัฒนาทักษะด้าน soft skill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ของนักศึกษา กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 48 คน โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ ฐานเรียนรู้ศูนย์การเกษตรสมัยใหม่-พืชกัญชง กัญชา และฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมัก อณูชีววิทยา และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสันทนาการ โครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในโรงเรียนและชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากิจกรรมสันทนากรต่างๆ ที่ทีมงานจัดขึ้น
12 มกราคม 2567     |      140
University of Heng Samrin Thbongkhmum เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 H.E. Assoc. Prof. PIN Vannaro, Rector พร้อมคณะ จาก University of Heng Samrin Thbongkhmum เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภายใต้การดำเนินงานของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต
9 มกราคม 2567     |      154
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายณัฐดนัย วงศ์คำ หัวหน้างานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมคุณครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 มกราคม 2567     |      149
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ” เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Co makerspace ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรดังนี้1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญนา นาคประสม(คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)2. อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์(คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)5. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งในวันเวลาดังกล่าว มีการเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มความต้องการของผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย” และ“การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ในระดับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและนานาชาติ” โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการนำงานวิจัยด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ เช่น ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ประโยชน์เชิงสาธารณะ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของวิทยากร
26 ธันวาคม 2566     |      165
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ในหัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร" เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ วงศ์แสนใหม่4.อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาหัวข้อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร และสามารถจุดประกายความคิด และต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร ได้เป็นอย่างดี
26 ธันวาคม 2566     |      119
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ให้ความรู้ทางวิชาการ และฝึกทักษะปฏิบัติการต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน จ.ลำพูน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ให้ความรู้ทางวิชาการ และฝึกทักษะปฏิบัติการต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ตึก 60ปีแม่โจ้ ชั้น 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ และอาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีทางชีวภาพให้แก่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
25 ธันวาคม 2566     |      162
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
ในระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ เนื่องในการฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตร ที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ในวันที่ 16-23 ธันวาคม 2566 ณ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังนี้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีแนะนำคณะวิทยาศาสตร์, หลักศุตรฟิสิกส์ประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสม - กิจกรรมจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไวน์และสุนทรีของการดื่มไวน์” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะปี๊ด” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกดักแด้หนอนไหม”ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีหลักสูตรสถิติและการจัดการสารสนเทศและหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ลึกและลับกับสมุนไพร”ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมและหลักสูตรเคมี - การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ลึกและลับกับสมุนไพร” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุและหลักสูตรคณิตศาสตร์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ถั่วหมักเทมเป้อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช”ในวันที่ 22ธันวาคม 2566 - เสวนาพิเศษ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรของ กลุ่มมิตรผล และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ในวันที่ 23ธันวาคม 2566 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวทีแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตคราฟต์ เบียร์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น”
25 ธันวาคม 2566     |      244
กลุ่มมิตรผล มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดโครงการเสวนาพิเศษ "การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรของกลุ่มมิตรผลและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาพิเศษ "การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรของกลุ่มมิตรผลและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้" พร้อมทั้งเข้ามอบทุนการศึกษาจากกลุ่มมิตรผล แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 500,000 บาท ต่อเนื่อง 5 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนการศึกษาและในเวลาเดียวกันทางคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มมิตรผล ได้ร่วมเสวนาพิเศษ "การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรของกลุ่มมิตรผลและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"โดยกลุ่มคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)- อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ) ทีมกลุ่มมิตรผล - ดร.กำพล ฤทัยวณิช (ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล)- ดร.พีรญา กลมสอาด (ผู้จัดการฝ่ายวิจัย Crop Production)- ดร.นันทิดา วัฒนโรจนาพร (ผู้ชำนาญการงานเพิ่มผลผลิตฝ่ายวิจัย Crop Production) ซึ่งในการเสวนาพิเศษนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือทางด้านงานวิจัย พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มมิตรผล 
22 ธันวาคม 2566     |      229
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ สร้างความร่วมมือด้าน "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านรังสีวินิจฉัยสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์"
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล พร้อมคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ จากหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านรังสีวินิจฉัยสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี และ การดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี ให้กับเครื่องมือรังสีวินิจฉัยในคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 ธันวาคม 2566     |      191
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงาน "Maejo Innovation Day 2023"
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงาน "Maejo Innovation Day 2023" ณ Co-Working Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางคณะฯ ได้รับโล่รางวัลในด้านหน่วยงานที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสูงสุด ประจำปี 2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลในด้านผู้ประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสูงสุด ประจำปี 2566
20 ธันวาคม 2566     |      218
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม"ใช้งาน ChatGPT อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ"
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนและการเพิ่มพูนทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจวิธีการใช้งาน"ChatGPT เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ" ได้แก่ การเรียน การสอน และการวิจัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ และอ.ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้งาน ChatGPT อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ณ. ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้น 4 อาคาร 60 ปี แม่โจ้
18 ธันวาคม 2566     |      3703
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านสัตววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นำน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคุณครู จำนวนรวม 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านสัตววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ตึก 60ปีแม่โจ้ ชั้น 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ และอาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสัตววิทยา
15 ธันวาคม 2566     |      1949
หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 5th International Conference on Radiation and Emission in Material (ICREM 2023)
ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 5th International Conference on Radiation and Emission in Material (ICREM 2023)" ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ โรงแรม Movenpick Chiang Maiการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 5th International Conference on Radiation and Emission in Material (ICREM 2023)" ได้มีการจัดขึ้นทุกปีๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 5 โดยมีหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านรังสี พลาสมา วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มบุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเรียนการสอนและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
14 ธันวาคม 2566     |      634
Tokai University (Kyushu Campuses) ได้มอบทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2023
Tokai UniversityKyushu Campuses) ได้มอบทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2023 ภายใต้โครงการ Tokai University Kyushu Campuses Academic Exchange Program ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ Professor DrShin Yasuda หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Functional Food ChemistryAso Kumamoto Rinku Campus, จังหวัดคุมาโมโตะ)  เป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Brief introduction to local Thai foods” ให้กับนักศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และศึกษาวิจัยในหัวข้อ “In vitro functionality of asparagus waste extracts” ต่อมาได้บรรยายสรุปกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาและรับมอบใบประกาศนียบัตรการร่วมเข้าโครงการจาก Professor DrMasateru Ono คณบดี the Graduate School of Agriculture, Tokai University เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ การเข้าร่วมโครงการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาต่อไปในอนาคต ลิ้งค์ข่าวจากทาง Tokai UniversityKyushu Campuses Maejo University(??????)????????????????????????? | ????????? | ???? - Tokai University (u-tokai.ac.jp) ???Maejo University????????????????????????????????? | ????????? | ???? - Tokai University (u-tokai.ac.jp)
7 ธันวาคม 2566     |      750
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประเมินนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบ online โดยทางคณะฯ ได้มีการนำทีมพาคณะกรรมการเดินตรวจการจัดการสำนักงานสีเขียวรอบๆ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1 ธันวาคม 2566     |      273
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้
1 ธันวาคม 2566     |      244
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบป่ะบุคลากรคณะฯ และเข้าชี้แจงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
6 ธันวาคม 2566     |      307
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” ณ ลานใต้ถุน อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี เป็นกิจกรรมปฏิบัติการการต้มเบียร์ ขนาด 20 ลิตร โดยเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาคราฟต์เบียร์ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ในหม้อไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 20 ลิตร มี “ คุณเอ็ม ” - Brewer จาก ทองประดิษฐบรูวอิ้ง และ “คุณสนุก ” Instructor จากอุดมคติฯ เป็นวิทยากร พร้อมกับใช้ผลผลิตท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน, การคำนวนสูตรต่างๆ, เทคนิคการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับเบียร์แต่ละสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถนำความรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้ ปิดท้ายด้วยการพา เปิดโลกคราฟต์เบียร์ ผ่านการ ดู ดม ชิม มากกว่า 10 ตัว 10 สไตล์ เพื่อให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566     |      261
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุเพื่อการบริหารงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหลักสูตร และกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลังและพัสดุ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2566     |      226
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมและวิทยากรตลอดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3และ4 มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการฝึกทักษะ (UpSkill) ให้แก่น้องๆ นักศึกษา และบุคลากรของหลักสูตร ในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20 พฤศจิกายน 2566     |      353
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 3 : การกรอกแบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 3 : การกรอกแบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านระบบ PMS ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบข้อตกลงภาระงานสำหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566     |      217
หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ ในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ ในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ "สร้างพื้นฐานการวางแผนการวิจัย เสริมสร้างเทคนิคขั้นสูงในงานวิจัย เพื่อมุ่งหวังพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งเน้นนวัตกรรม Biochar เพื่อการดูดซับ และใช้เทคนิค UV-VIS Spectrophotometer เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรมส่วนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงในการอธิบาย การวิจัย เพื่อต่อยอดสร้างสรรนวัตกรรมได้" ซึ่งเน้นนวัตกรรมสิ่งทอสมบัติพิเศษ และใช้เทคนิค SEM-EDS และ XRD เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม
14 พฤศจิกายน 2566     |      2946
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
15 พฤศจิกายน 2566     |      458
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากร และหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 พฤศจิกายน 2566     |      635
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โรงเรียนจักรคำคณาทร
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โรงเรียนจักรคำคณาทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการให้มีความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการ ในหัวเรื่อง โครงสร้างของสารพันธุกรรมและการตรวจสอบพืชจีเอ็มโอ จากสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และนักเรียนชั้น ม.5 ได้ฝึกปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย" และ "การประยุกต์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการทำสบู่สปอน" จากสาขาวิชาเคมี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566     |      254
นักศึกษาจาก University of Horticultural Sciences Bagalkot ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จาก University of Horticultural Sciences Bagalkot ประเทศอินเดีย จำนวนรวม 14 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (temporary immersion bioreactor) ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภายใต้การดำเนินงานของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์
13 พฤศจิกายน 2566     |      125
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2566
ในระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธาดาราวิทยาลัย” ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมกิจกรรมได้แก่ - เกมส์สร้างสรรค์-นวัตกรรมวัสดุ- ไมโครพลาสติก สิ่งเล็กๆ ที่ต้องช่วยกันดูแลGen Z.. Let's swap- มหัศจรรย์แห่งเต๋า และ Anime3D- 24Game และ วิทยาการคำนวณกับเกมส์- รูปทรงคณิตศาสตร์กับ Origami- มาค้นหาดีเอ็นเอของพืชกันเถอะ- และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับน้องๆ #TCAS67
10 พฤศจิกายน 2566     |      224
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 2
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่2 หัวข้อเรื่อง"การจัดทำ-ร่าง-หลักเกณฑ์ข้อตกลงภาระงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรคณะฯ ให้มีการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของตนเองให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
10 พฤศจิกายน 2566     |      265
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs)
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรโดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
7 พฤศจิกายน 2566     |      272