คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      38
โครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่่งการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล1. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม (นักทรัพยากรบุคคล)2. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก (นักทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่สงสัยและไม่ชัดเจนบางประเด็นของการส่งผลงานทางวิชาการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11 มิถุนายน 2567     |      19
กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. กรมการข้าวนำนักวิจัยจากกรมการข้าวจำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ เนื่องในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน หร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และเป็นแนวทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว
10 มิถุนายน 2567     |      29
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
7 มิถุนายน 2567     |      46
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (MST41)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมศาสตราจารย์ ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “The 41st International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST41)” ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (MST) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มุ่งเน้นการนำเสนอ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ร่วมกับงานด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และพนักงานจากภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ
6 มิถุนายน 2567     |      58
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ กิจกรรมที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ กิจกรรมที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิพากษ์การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 Criteria 1-8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
31 พฤษภาคม 2567     |      69
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 4
ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 4 : ทบทวนปัญหา/สร้างระบบ/กลไก ในการประเมินภาระงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการทบทวนการประเมินภาระงาน โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยงและนางสาวช่อทิพย์ สิทธิ
31 พฤษภาคม 2567     |      65
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตำรวจภูธรแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 พฤษภาคม 2567     |      77
โครงการ "การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมจัดโครงการ "การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม" ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งหวังให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรยายหลักการของเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy เทคนิคX-ray Tomographic Microscopy (XTM) และ เทคนิคPhotoemission Electron Spectroscopy (PES) รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
28 พฤษภาคม 2567     |      87
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567     |      58
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567     |      72
ทั้งหมด 83 หน้า