สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการ Youth IC Camp ครั้งที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2563 9:51:46     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 120

กลุ่มข่าวสาร :

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Youth IC Camp ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความสนใจใฝ่รู้สิ่งต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรู้จักคิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและทำการทดลองตามแขนงต่าง ๆ ทางด้านเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 

ข่าวล่าสุด