หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2563 9:09:40     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 99

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 15 ถึง 22 มิถุนายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการประเมินนั้นจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีบางสาขาได้เข้ารับการประเมินแบบการประชุมออนไลน์ ได้แบ่งการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
- หักสูตรสาขาวิชาเคมี
- หลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกต์

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีนาโน
- หลักสูตรสาขาวิชาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโทและเอก
- หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรวิชาสาขาคณิตศาสตร์
- หลักสูตรวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

และวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
- หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

ข่าวล่าสุด