คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ซึ่งภายในการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยภายในการประเมินการตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้แก่ 
1.นายสุประกิจ ทองดี         คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.นายทรงศักดิ์ ควรคิด       ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
3.นายวิบุญชัย บุญปังแก้ว    มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
4.นางสาวฆริศา อยู่ป้อม      สสภ.4 จังหวัดนครสวรรค์
5.นายพนธกร เอกสุธรรม     สสภ.1 จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2563 11:13:50     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskillสำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ“Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์    ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิตDataยุคใหม่ ด้วยMicrosoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้canvaเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567     |      11
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 เมษายน 2567     |      24
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเชิญผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์มา 5 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงศ์สถาน 4.นางบุษบา กาหล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
19 เมษายน 2567     |      28