ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้นำทีมอาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ นักวิชาการสัตวบาลของคณะฯ และทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 9.00 น. - 10.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล : 14/5/2564 11:01:08     ที่มา : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการประเมินนั้นจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีบางสาขาได้เข้ารับการประเมินแบบการประชุมออนไลน์ ได้แบ่งการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล - ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 25644 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี - วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ - วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 - วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์
17 มิถุนายน 2564     |      53
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการขนย้ายสารเคมีและวัสดุที่เหลือทิ้งจากการปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการของส่วนงานภายในคณะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการขนย้ายสารเคมีและวัสดุที่เหลือทิ้งจากการปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการของส่วนงานภายในคณะ ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ ไปยังจุดรวบรวมสารเคมีของมหาวิทยาลัย เพื่อรอการนำไปกำจัดต่อไป ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 มิถุนายน 2564     |      31
บริษัทแปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด ได้บริจาค ตู้ทำน้ำเย็น รุ่น 3 หัวก๊อก และตู้แช่แข็งยืน 2 ประตูทึบ ยี่ห้อ ASIA INTERCOOL จำนวนอย่างละ 1 เครื่อง ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ บริษัทแปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด ได้บริจาค ตู้ทำน้ำเย็น รุ่น 3 หัวก๊อก และตู้แช่แข็งยืน 2 ประตูทึบ ยี่ห้อ ASIA INTERCOOL จำนวนอย่างละ 1 เครื่อง ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์บุคลากรภายในคณะเป็นผู้รับมอบตู้ทำน้ำเย็นและตู้แช่แข็งยืนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ของคณะต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มิถุนายน 2564     |      20
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค จากนั้นวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” แล้วจึงเป็นพิธีทำบุญทางศาสนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มิถุนายน 2564     |      22