คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วิถีใหม่แห่งยุคการรวมศูนย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อกิจกรรมที่ 2 เรื่อง "การรับ การส่ง และการสร้างเอกสารในระบบ ERP" โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานแบบการรวมศูนย์ของหน่วยงานต่างๆ ภายนสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารผ่าน ERP มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2564 9:46:27     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 62

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมทั้งหมด 159 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายวิชาการ 114 คน และกลุ่มสายสนับสนุน 45  *วิทยากรบรรยายในส่วนสายสนับสนุน* 1.คุณช่อทิพย์ สิทธิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2.คุณมยุรี แก้วประภา ตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรกำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 3.คุณละออศิริ พรหมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย *วิทยากรบรรยายในส่วนสายวิชาการ* 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
14 มกราคม 2565     |      29