คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร (จำนวน 1 เครื่อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2565 11:54:28     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 235

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

หลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 หลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต และการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร ซึ่งในโครงการครั้งนี้ได้เรียกเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา (อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
21 กันยายน 2566     |      12
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2566 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ท่านได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 2.ผู้ศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม 4.นายประพันธ์ ปันพันธุ์ 5.นายพรชัย ใจมุก
20 กันยายน 2566     |      35
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ณ แอท นาทา เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดในการทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของคณะ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
18 กันยายน 2566     |      35
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการพบนักวิจัย
ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการผู้ประกอบการพบนักวิจัย ในหัวข้อ “แนวทาง/รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานวิจัย” จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และ สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟัง/หารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานวิจัยระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ ซึ่งภายในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ(ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)) และคุณปวันรัตน์ วงศ์พรรณไพรศาล(นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ) มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
14 กันยายน 2566     |      30