คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในงาน YRC Guidance expo 2023 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2565 15:12:01     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 110

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรมหัวข้อ ปูนหอมกระจายกลิ่น และ DIY เครื่องประดับจากเศษแก้ว
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรมหัวข้อ ปูนหอมกระจายกลิ่น และ DIY เครื่องประดับจากเศษแก้ว โดยมีนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 32 คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมด้านนวัตกรรมวัสดุ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคต
31 มกราคม 2566     |      20
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เรื่อง"เทคนิคพีซีอาร์และอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอริซิส" ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคพีซีอาร์และอะกาโรส เจลอิเล็กโทรฟอริซิส 
31 มกราคม 2566     |      17
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา รวมถึงการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ เรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ณ ห้วยตึงเฒ่า ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต
29 มกราคม 2566     |      21
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) กิจกรรมที่ 2 การกรอกแบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ (ป-วช.01 และ ป-สน.01)
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR)  กิจกรรมที่ 2 การกรอกแบบข้อตกลงภาระงานสำหรับข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ (ป-วช.01 และ ป-สน.01) ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งได้มีการจัดแบบรับฟังแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบข้อตกลงภาระงานสำหรับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
26 มกราคม 2566     |      32