คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบ

รายละเอียดประกาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2566 15:49:49     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 396

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

สโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาชั้น ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับและช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระของน้องๆ นักศึกษาใหม่ ไปยังหอพัก
วันที่ 23 มิถุนายน 2567 สโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาชั้น ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับและช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระของน้องๆ นักศึกษาใหม่ ไปยังหอพัก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาค สู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
23 มิถุนายน 2567     |      14
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง 20 มิถุนายน 2567 หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการประเมินนั้นจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีบางสาขาได้เข้ารับการประเมินแบบการประชุมออนไลน์ ได้แบ่งการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
20 มิถุนายน 2567     |      33
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งโครงการมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วม 27 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงทั้งภาคบรรยายและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งโครงการครั้งนี้คณาจารย์จากสาขาวิชาหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
20 มิถุนายน 2567     |      45