คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากร และหน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2566 15:00:53     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 380

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประเมินนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบ online โดยทางคณะฯ ได้มีการนำทีมพาคณะกรรมการเดินตรวจการจัดการสำนักงานสีเขียวรอบๆ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1 ธันวาคม 2566     |      19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้
1 ธันวาคม 2566     |      21
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบป่ะบุคลากรคณะฯ และเข้าชี้แจงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
29 พฤศจิกายน 2566     |      97
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” ณ ลานใต้ถุน อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี เป็นกิจกรรมปฏิบัติการการต้มเบียร์ ขนาด 20 ลิตร โดยเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาคราฟต์เบียร์ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ในหม้อไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 20 ลิตร มี “ คุณเอ็ม ” - Brewer จาก ทองประดิษฐบรูวอิ้ง และ “คุณสนุก ” Instructor จากอุดมคติฯ เป็นวิทยากร พร้อมกับใช้ผลผลิตท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน, การคำนวนสูตรต่างๆ, เทคนิคการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับเบียร์แต่ละสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถนำความรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้ ปิดท้ายด้วยการพา เปิดโลกคราฟต์เบียร์ ผ่านการ ดู ดม ชิม มากกว่า 10 ตัว 10 สไตล์ เพื่อให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566     |      33