คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ ในการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ "สร้างพื้นฐานการวางแผนการวิจัย เสริมสร้างเทคนิคขั้นสูงในงานวิจัย เพื่อมุ่งหวังพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งเน้นนวัตกรรม Biochar เพื่อการดูดซับ และใช้เทคนิค UV-VIS Spectrophotometer เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ส่วนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงในการอธิบาย การวิจัย เพื่อต่อยอดสร้างสรรนวัตกรรมได้" ซึ่งเน้นนวัตกรรมสิ่งทอสมบัติพิเศษ และใช้เทคนิค SEM-EDS และ XRD เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2566 15:22:03     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2951

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งโครงการมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วม 27 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงทั้งภาคบรรยายและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งโครงการครั้งนี้คณาจารย์จากสาขาวิชาหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
18 มิถุนายน 2567     |      21
สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดขี้ควาย
ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำโดยนายวีระพล ใจจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดขี้ควาย ตามร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชฝิ่นและพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และห้องศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 มิถุนายน 2567     |      97
โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      77