คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมและวิทยากรตลอดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3และ4 มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการฝึกทักษะ (UpSkill) ให้แก่น้องๆ นักศึกษา และบุคลากรของหลักสูตร ในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2566 10:48:55     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 355

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการสร้างแนวความคิดและทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการสร้างการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งโครงการมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วม 27 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงทั้งภาคบรรยายและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งโครงการครั้งนี้คณาจารย์จากสาขาวิชาหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
18 มิถุนายน 2567     |      16
สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดขี้ควาย
ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำโดยนายวีระพล ใจจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดขี้ควาย ตามร่างพระราชกฤษฏีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชฝิ่นและพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และห้องศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 มิถุนายน 2567     |      24
โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      69
โครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่่งการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล1. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม (นักทรัพยากรบุคคล)2. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก (นักทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่สงสัยและไม่ชัดเจนบางประเด็นของการส่งผลงานทางวิชาการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11 มิถุนายน 2567     |      44