คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน

ในช่วงถัดมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) โครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยของ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิทยาศาสตร์) กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมีคุณอนุชิดา วงศ์ชื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตเกษตรกร ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 28/2/2567 16:16:49     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskillสำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ“Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์    ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิตDataยุคใหม่ ด้วยMicrosoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้canvaเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567     |      11
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 เมษายน 2567     |      24
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเชิญผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์มา 5 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงศ์สถาน 4.นางบุษบา กาหล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
19 เมษายน 2567     |      28