คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ??
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอ 2 รูปแบบคือ

1.การนำเสนอผ่าน "โปสเตอร์" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
- เคมี และ นวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม
- คณิตศาสตร์ และสถิติ
- วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

2.การนำเสนอผ่าน "การบรรยาย" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
- เคมี และนวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม
- คณิตศาสตร์ และสถิติ
- วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงข้อมูล : 29/3/2567 17:33:33     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 104

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567     |      17
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567     |      24