คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

1ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อนของนวัตกรรมวัสดุขั้นสูงเพื่อพลังงานและการเกษตร จำนวน 1 เครื่อง

    ราคากลาง 6,317,000.00 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองค่าคงที่ของแพลงค์ จำนวน 1 ชุด

    ราคากลาง 541,100.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด

    ราคากลาง 7,400,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

4. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เเครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสงทางด้านชีวโมเลกุลช่วง UV-NIR

    (photoluminescence spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง

    ราคากลาง 6,317,000.00 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงข้อมูล : 11/4/2567 14:36:52     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567     |      17
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567     |      24