คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 4 ผลงานดังนี้

1.ผลงาน: ระบบคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวปาลิตา รักพ่อ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์

2.ผลงาน: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานลอยตัว (Convective Avilable Potential Energy, CAPE) และค่าพลังงานที่จำเป็นในการยกตัวของอนุภาค (Convective lnhibition, ClN) กับโอกาสการเกิดลูกเห็บ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ

3.ผลงาน: ระบบคำนวณการมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเผ้าติดตามทางดาราศาสตร์ (Celestial Visibility Calculating for Astronomical Monitoring System)
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน

4.ผลงาน: ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและความหนาแน่นของมวลเมฆด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Weather and Cloud Density MonitoringSystem using Internet of Things Technology)
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นางสาวภัทรวดี จันทมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2567 10:57:54     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      38
โครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่่งการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล1. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม (นักทรัพยากรบุคคล)2. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก (นักทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่สงสัยและไม่ชัดเจนบางประเด็นของการส่งผลงานทางวิชาการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11 มิถุนายน 2567     |      19
กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. กรมการข้าวนำนักวิจัยจากกรมการข้าวจำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ เนื่องในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน หร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และเป็นแนวทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว
10 มิถุนายน 2567     |      29
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
7 มิถุนายน 2567     |      47