คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมศาสตราจารย์ ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “The 41st International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST41)” ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (MST) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มุ่งเน้นการนำเสนอ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ร่วมกับงานด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และพนักงานจากภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ
ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2567 17:56:51     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 58

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University"
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในหัวข้อ "Link Cabling & Networking Solution for University" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 6 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการอบรมส่งมอบในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายสัญญาณโทรคมนาคม (Netwoork Cabling) ซึ่งเหมาะสมกับนำศึกษาในหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
12 มิถุนายน 2567     |      39
โครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการส่งผลงานทางวิชาการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่่งการประชุมในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล1. นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม (นักทรัพยากรบุคคล)2. นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก (นักทรัพยากรบุคคล) เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่สงสัยและไม่ชัดเจนบางประเด็นของการส่งผลงานทางวิชาการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11 มิถุนายน 2567     |      19
กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. กรมการข้าวนำนักวิจัยจากกรมการข้าวจำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ เนื่องในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน หร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และเป็นแนวทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว
10 มิถุนายน 2567     |      30
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
7 มิถุนายน 2567     |      47