คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานขับรถ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารและธุรการ