คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

  คณะ วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดย ฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ยกฐานะงานเดิมจาก หมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตรจังตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์และในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการ ให้มีสำนักงานเลขานุการ เพียงหน่วยงานเดียว ส่วนภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากเป็นระยะ เริ่มต้นของการจัดตั้งคณะ ฯ โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้

                        พ.ศ. 2536 จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                        พ.ศ. 2538 เริ่มรับนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                        พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
                        พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมี
                        พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสถิติ
                        พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                        พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
                        พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์
                        พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
                        พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพันธุศาสตร์
                        พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาพันธุศาสตร์
                        พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์
                        พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อให้คณะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ
  3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา

“มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรไทย”

วิสัยทัศน์

“มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

  1. การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  2. การดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยให้เกิดการบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  3. การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
  4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล