คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  110  ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2536  แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป  คณะธุรกิจการเกษตร  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535–พ.ศ.2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ยกฐานะงานเดิมจากหมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ  ภาควิชาศึกษาทั่วไป  คณะธุรกิจการเกษตร  จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์

     ในระยะเริ่มต้น  คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์โดยแบ่งส่วนราชการให้มีสำนักงานเลขานุการเพียงหน่วยงานเดียวส่วนภาควิชาต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ขออนุมัติจัดตั้งไปนั้น  ทบวงมหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ  เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะฯ  ประกอบกับจำนวนบุคลากรในแต่ละภาควิชายังมีจำนวนน้อยอยู่

      ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2540 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจให้การบริการการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และมีการเปิดหลักสูตรผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเคมี  ในปีการศึกษา 2541 มีแผนเปิดหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ  รวมทั้งมีอัตรากำลังของคณาจารย์ในแต่ละภาควิชาเพิ่มขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานโดยที่มีศูนย์รวมอยู่ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ เพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอ คณะกรรมการประจำคณะจึงเห็นสมควรเสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาเพื่อให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ภาควิชาในการบริการ ด้านการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิต  บริหารงานด้านบุคคล  การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การบริหารงบประมาณ  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์  การจัดทำโครงการวิจัย  และการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น  โครงการจัดตั้งภาควิชานี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2540  สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยประสบกับปัญหาภาวะ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2540 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจระงับ หรือชะลอการจัดตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่  จึงทำให้โครงการจัดตั้งภาควิชาของคณะฯ  ต้องชะลอตัวไป

       สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยราชการภายในสำนักงานเลขานุการประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้คือ
              - งานบริหารและธุรการ
              - งานคลังและพัสดุ
              - งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
              - งานบริการวิชาการและวิจัย
              - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 

ปรัชญา

บริการดี  บริการเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐาน สืบสานองค์กร

วิสัยทัศน์

บริการดี  บริการเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐาน สืบสานองค์กร

พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความรู้ และการประยุกต์ใช้ผสมผสานให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เผยแพร่และสนับสนุนบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน
4. ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี