คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คู่มือและแนวปฏิบัติที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการวิจัย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนบริการวิชาการ
แผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ
ไฟล์คำนวนต้นทุน
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาของบุคลากรงานบริการวิชาการและวิจัย
เอกสารระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรณีเหมาจ่าย
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดข้อมูล.docx
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดข้อมูล.pdf
ประกาศม.แม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 3800, 0 5387 3801 แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820