สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 120 มีนาคม พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562