คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 120 มีนาคม พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 3800, 0 5387 3801 แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820