สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ_ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน_ประจำปี 2564
แบบฟอร์ม/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะ
สมรรถนะ 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2564
วิธีการจัดทาไฟล์เอกสาร เพื่อประกอบการจัดส่งรายงาน TOR.pdf