คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ_ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน_ประจำปี 2564
แบบฟอร์ม/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะ
สมรรถนะ 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2564
วิธีการจัดทาไฟล์เอกสาร เพื่อประกอบการจัดส่งรายงาน TOR.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 3800, 0 5387 3801 แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820