ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ_ประจำปี 2563-2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน_ประจำปี 2563-2564
แบบฟอร์ม/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหม่ประจำปี 2564
สมรรถนะ
สมรรถนะ 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2564
วิธีการจัดทาไฟล์เอกสาร เพื่อประกอบการจัดส่งรายงาน TOR.pdf

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 3802, 0 5387 3803 แฟกซ์ : 0 5387 3827