คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
ตารางการคำนวณบริการวิชาการข้อ18.xlsx
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(ไฟล์ pdf)
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(ไฟล์ word)
แบบฟอร์ม ป02_67_3 การตรวจสอบความสอดคล้อง CLOs กับ PLOs.docx
แบบฟอร์มการให้คะแนนภาระงานบริหารสำหรับบุคลากรที่ไปทำหน้าที่นอกคณะ.docx
ปวช.03_67 แบบฟอร์มการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ (ไฟล์ pdf)
ปวช.03_67 แบบฟอร์มการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ (ไฟล์ word)
ปส.01_67 แบบรับรองการเพิ่มประสิทธิภาพ.docx
ปส.01_67 แบบรับรองการเพิ่มประสิทธิภาพ.pdf
ปส.02_67 แบบรับรองการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์.docx
ปส.02_67 แบบรับรองการนำคู่มือไปใช้ประโยชน์.pdf
ปส.03_67 แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงาน.docx
ปส.03_67 แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงาน.pdf
ปสน.03_67 แบบฟอร์มเสนอชื่อการมีส่วนร่วมดำเนินประกันฯ(สายสนับสนุน) ไฟล์ pdf
ปสน.03_67 แบบฟอร์มเสนอชื่อการมีส่วนร่วมดำเนินประกันฯ(สายสนับสนุน) ไฟล์ word
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820