คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
การเขียนร่างรายงานประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA V.4 ส่วนของ C6,C7 ระดับหลักสูตร
รายงานตัวชี้วัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี66
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS ระดับคณะ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ เกณฑ์ CUPT-QMS ปีการศึกษา 2565
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN QA ปีการศึกษา 2565
สรุปรายได้สะสมจากการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
แฟกซ์ : 0 5387 3827
 ผู้อำนวยการ 0-5387-3803
 งานบริหารธุรการ 0-5387-3800,3801
 งานคลังและพัสดุ 0-5387-3815
 งานนโยบายและแผน 0-5387-3817,3818
 งานบริการวิชาการและวิจัย 0-5387-3810,3811
 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 0-5387-3819,3820