คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรพลิกโฉม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Responsive image
Responsive image

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลำน้ำห้วยโจ้ สวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
24 พฤษภาคม 2567
โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน ในหัวข้อเรื่อง "วิธีจัดการเก็บเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึงโครงการในครั้งนี้้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการบริหารการจัดการเงินในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนวทางในการจัดการการเงินในอนาคต โดย วิทยากรคุณวุฒิ คุณปาจรีย์ ปานขาว “ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม”
23 พฤษภาคม 2567
โครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเขียนร่างรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS Guidelines ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 2 "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การเขียนรายงาน Criteria 3 ให้บรรลุ ระดับ 4" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และในหัวข้อเรื่อง "ทบทวนการนำข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของคู่เทียบมาสร้างแนวทางปฏิบัติงานวิจัยให้มีความโดดเด่น" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
17 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 1 : การวิพากษ์เล่มรายงาน AUN QA Version 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งภายในโครงการได้มีการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4.0" พร้อมทั้งการวิพากษ์ AUN QA ระดับหลักสูตรใน Criteria ที่ 14 ของตัวแทนหลักสูตร จากวิทยากรคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงาน AUN QA" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
14 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 4 ผลงานดังนี้ 1.ผลงาน: ระบบคำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวปาลิตา รักพ่อ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ 2.ผลงาน: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานลอยตัว (Convective Avilable Potential Energy, CAPE) และค่าพลังงานที่จำเป็นในการยกตัวของอนุภาค (Convective lnhibition, ClN) กับโอกาสการเกิดลูกเห็บ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 3.ผลงาน:ระบบคำนวณการมองเห็นวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเผ้าติดตามทางดาราศาสตร์ (Celestial Visibility Calculating for Astronomical Monitoring System) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน 4.ผลงาน: ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและความหนาแน่นของมวลเมฆด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Weather and Cloud Density MonitoringSystem using Internet of Things Technology) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวภัทรวดี จันทมณี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
8 พฤษภาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION"
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal จัดโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" ในธีม "URS: Transcending Borders for Enhanced Capacities and Sustained Partnerships" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "ene Manipulation" โดยงานจัดเป็นแบบการนำเสนอออนไลน์  ซึ่งโครงการจัดฝึกอบรมออนไลน์ "ONLINE TRAINING SERIES ON INTERFACING BIOLOGICAL SCIENCES PRINCIPLES IN SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION" จัดขึ้นเนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ University of Rizal System ประเทศฟิลิปปินส์ โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568
24 เมษายน 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลผลอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/5/2567 10:43:35
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลผลอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
15/5/2567 10:57:34
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
13/5/2567 18:39:40
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสงทางด้านชีวโมเลกุลช่วง UV-NIR (photoluminescence spectrometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/5/2567 12:03:54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการสะท้อนแสงของวัสดุ (Reflectometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/5/2567 9:46:26
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/5/2567 14:15:23
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/5/2567 17:26:09
ประกาศ ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาสำหรับกระบวนการผลิต
26/4/2567 17:05:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
29/4/2567 14:22:49
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2567 16:59:48

ข่าวประชาสัมพันธ์