ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ที่สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงรูปแบบของเอกสารระบบคุณภาพ โครงสร้างเอกสาร เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
9 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 28 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 มีนาคม 2564
สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการงานการเรียนการสอน งานวิจัยของบุคลากรในหลักสูตร สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม และที่สำคัญสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 มีนาคม 2564
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับพลเรือเอกอนุวัฒ สัมภาวะผล พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ จำนวน 50 นาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยาสรุปและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ประกอบด้วย - การดำเนินงานวิจัย และผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ 2 และข้าวก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล - การดำเนินงานวิจัย และผลงานจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - การปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
29 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคุณครูกับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทางคณะกับทางโรงเรียน ซึ่งทางคณะครูได้เข้าศึกษาดูงานในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยภายนอกประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ ประเทศเยอรมัน, ประเทศเซอร์เบีย และประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 70 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายทั้งหมด 24 กลุ่ม 
19 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์จำนวนทั้งหมด 183 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ่งออกป็น 5 หมวดหมู่การนำเสนอได้แก่ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 3.กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 5.กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการนำเสนอเป็นภาคบรรยายทั้งหมด 8 กลุ่มและภาคโปสเตอร์อีก 7 กลุ่ม ซึ่งการประชุมนำเสนอในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เท่านั้น
19 มีนาคม 2564
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศอวบอวลไปด้วยความอบอุ่น
18 มีนาคม 2564
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมจำนวน 33 คน พร้อมคุณครูอีก 2 คน  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติในสาขาเคมี และสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2564
ตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน การผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จากสาขาสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ตำบลบ้านแป้น ตำบลหนองหนาม จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสาขาสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้จำนวน 25 คน โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้วิทยากรจากทางคณาจารย์จากสาขาวัสดุศาสตร์มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา รวมถึงการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ เรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาเรียนรู้ ณ ห้วยตึงเฒ่า ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต
13 มีนาคม 2564
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้คำอวยพรแด่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประกอบพิธีประทีปสัมพันธืตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการรู้รักสามัคคีและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ณ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการ Big Cleaning day ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ช่วยกันพัฒนาบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2564
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดโครงการเสวนาอนาคตพลังงานในประเทศ เรื่อง "บทบาทของวิทยาศาสตร์และโอกาสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโครงการพลังงานฟิวชั่นพลังงานแห่งอนาคต"
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาอนาคตพลังงานในประเทศ เรื่อง "บทบาทของวิทยาศาสตร์และโอกาสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโครงการพลังงานฟิวชั่นพลังงานแห่งอนาคต" ซึ่งสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องเอกภพ ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานภายในประเทศ ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก 1.รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์) 2.รองศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ (สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และสุดท้ายอาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายในโครงการครั้งนี้
5 มีนาคม 2564
คณาจารย์จากสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามอบจานกาบหมากและถาดใส่อาหารจากกาบกล้วยจำนวนอย่างละ 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง คณาจารย์จากสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามอบจานกาบหมากจำนวน 1 ชุด และถาดใส่อาหารจากกาบกล้วยจำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภาชนะทั้ง 2 ชุดนั้นเป็นผลงานวิจัยจากคณาจารย์ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งผลงานทั้งสองนั้นเป็นนวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน และผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สามารถใส่อาหารแห้งและอาหารกึ่งเปียกได้
4 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ (soft skill) สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ (soft skill) สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาใหม่ ในด้านจิตใจให้มความเข้มแข็งมีสติและสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตที่เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์รวงถึงมีมุมมองที่ดีที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงเป้าหมายและมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากพระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แจง จ.เชียงใหม่ ได้มาอบรมและสอน ในหัวข้อเรื่อง "ธรรมะกับความสำเร็จในการดำรงชีวิต" และรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ ได้บรรยายในเรื่อง "พัฒนาจิต ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข" ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ และการรับฟังผ่านออนไลน์ Microsoft teams
4 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 85 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน เข้าร่วมจำนวน 104 คน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติในสาขาฟิสิกส์ และสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
27 กุมภาพันธ์ 2564
ดูทั้งหมด
สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ที่สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงรูปแบบของเอกสารระบบคุณภาพ โครงสร้างเอกสาร เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
9 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 28 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 มีนาคม 2564
สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการงานการเรียนการสอน งานวิจัยของบุคลากรในหลักสูตร สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม และที่สำคัญสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 มีนาคม 2564
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับพลเรือเอกอนุวัฒ สัมภาวะผล พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ จำนวน 50 นาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยาสรุปและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ประกอบด้วย - การดำเนินงานวิจัย และผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ 2 และข้าวก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล - การดำเนินงานวิจัย และผลงานจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - การปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
29 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคุณครูกับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทางคณะกับทางโรงเรียน ซึ่งทางคณะครูได้เข้าศึกษาดูงานในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยภายนอกประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ ประเทศเยอรมัน, ประเทศเซอร์เบีย และประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 70 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายทั้งหมด 24 กลุ่ม 
19 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์จำนวนทั้งหมด 183 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ่งออกป็น 5 หมวดหมู่การนำเสนอได้แก่ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 3.กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 5.กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการนำเสนอเป็นภาคบรรยายทั้งหมด 8 กลุ่มและภาคโปสเตอร์อีก 7 กลุ่ม ซึ่งการประชุมนำเสนอในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เท่านั้น
19 มีนาคม 2564
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศอวบอวลไปด้วยความอบอุ่น
18 มีนาคม 2564
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด