คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.เขมณัฏฐ์  หล่อศรีศุภชัย กรรมการบริหารฝ่ายผลิต บริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เป็นตัวแทนฝ่ายบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทางเลือก และค้นคว้าวิจัยศักยภาพของอาหารที่จะนำคุณประโยชน์สู่ผู้บริโภค การตลาดของการผลิตภาคการเกษตร และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
27 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์”
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์” เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีคณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร
ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.เขมณัฏฐ์  หล่อศรีศุภชัย กรรมการบริหารฝ่ายผลิต บริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เป็นตัวแทนฝ่ายบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทางเลือก และค้นคว้าวิจัยศักยภาพของอาหารที่จะนำคุณประโยชน์สู่ผู้บริโภค การตลาดของการผลิตภาคการเกษตร และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
27 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์”
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์” เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีคณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจนและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล เพื่อจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำ ปีพ.ศ. 2566 และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ บรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรภายในคณะฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ โดยได้เสวนา เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเรื่อง “การจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศคณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
21 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการติดตามการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการติดตามการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเครียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" และการเสวนาในหัวข้อ "ทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์" ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรสายสนันสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจต่องานที่ทำและพึงพอใจต่อองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ มาเป็นประธานในการก่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากงานกองบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้
15 กันยายน 2565
โครงการการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ได้มากล่าวต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ ในครั้งนี้
13 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อต่างๆได้แก่ ปฏิบัติการเคมี หัวข้อ"การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กรวมในน้ำธรรมชาติด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี และการใช้เครื่อง UV-Vis Spectrometer" ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ" NodeMCU ESP8266 ส่งค่าความชื้น และอูณหภูมิ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify" ปฏิบัติการชีววิทยา หัวข้อ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" และปฏิบัติการฟิสิกส์ หัวข้อ "อัตราเร็วของเสียงในอากาศ" ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มากล่าวต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้มาให้ความรู้กับน้องในครั้งนี้
5 กันยายน 2565
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการนี้มีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 120 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนากระบวนการทางวิทยาศษสตร์ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาเคมี สาขาวิชา นวัตกรรมเคมีอุตสากกรรม สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร
27 สิงหาคม 2565
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกรองแบบบีบอัด (Filter Press) จำนวน 1 ชุด
27/9/2565 16:15:18
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/9/2565 15:53:31
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุทางการเกษตรและพลังงาน จำนวน 1 ชุด
27/9/2565 15:37:11
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw จำนวน 1 ชุด
27/9/2565 15:35:42
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/9/2565 11:49:14
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนทางกายภาพ (BET) จำนวน 1 เครื่อง
26/9/2565 10:36:56
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร
22/9/2565 16:33:24
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการตู้ดูดควันพิษ ขนาด 900 x 1500 x 2350 มิลลิเมตร
21/9/2565 16:34:49
ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร
20/9/2565 11:54:28
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/9/2565 11:56:38