คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
PreviousNext

หลักสูตรพลิกโฉม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Responsive image
Responsive image

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประเมินนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบ online โดยทางคณะฯ ได้มีการนำทีมพาคณะกรรมการเดินตรวจการจัดการสำนักงานสีเขียวรอบๆ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประเมินสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1 ธันวาคม 2566
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้
1 ธันวาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบป่ะบุคลากรคณะฯ และเข้าชี้แจงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
29 พฤศจิกายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร”
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” ณ ลานใต้ถุน อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อุดมคติ on Tour หัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ขนาด 20 ลิตร” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี เป็นกิจกรรมปฏิบัติการการต้มเบียร์ ขนาด 20 ลิตร โดยเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาคราฟต์เบียร์ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ในหม้อไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 20 ลิตร มี “ คุณเอ็ม ” - Brewer จาก ทองประดิษฐบรูวอิ้ง และ “คุณสนุก ” Instructor จากอุดมคติฯ เป็นวิทยากร พร้อมกับใช้ผลผลิตท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน, การคำนวนสูตรต่างๆ, เทคนิคการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะกับเบียร์แต่ละสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถนำความรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้ ปิดท้ายด้วยการพา เปิดโลกคราฟต์เบียร์ ผ่านการ ดู ดม ชิม มากกว่า 10 ตัว 10 สไตล์ เพื่อให้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์คราฟต์เบียร์รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
27 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" (Computer Networking for Cyber Security) ปี 2566 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมและวิทยากรตลอดการอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3และ4 มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการฝึกทักษะ (UpSkill) ให้แก่น้องๆ นักศึกษา และบุคลากรของหลักสูตร ในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20 พฤศจิกายน 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
9/9/2566 15:49:49
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 75 รายการ
13/7/2566 13:56:58
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3
13/7/2566 10:01:48
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2
10/4/2566 13:54:49
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1
5/1/2566 14:17:12
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องห่อหุ้มสารแบบไมโครเอนแคปซูเลชั่น (Encapsulator) จำนวน 1 เครื่อง
7/12/2565 13:56:07
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
6/12/2565 14:06:06
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1/12/2565 17:14:32
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร
21/11/2565 15:09:31
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/11/2565 16:26:40