คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Science, Maejo University

มาทำความรู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เราเป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน และมุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมทั้งหมด 159 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายวิชาการ 114 คน และกลุ่มสายสนับสนุน 45  *วิทยากรบรรยายในส่วนสายสนับสนุน* 1.คุณช่อทิพย์ สิทธิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2.คุณมยุรี แก้วประภา ตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรกำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 3.คุณละออศิริ พรหมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย *วิทยากรบรรยายในส่วนสายวิชาการ* 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
14 มกราคม 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยการเข้าพบปะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
29 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินภายในการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ซึ่งภายในการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภายในการประเมินการตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้แก่  1.นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 1 2.นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ                     ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 2 3.นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 3 4.นายพนมเทียน ทนคำดี                      ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 5.นางจีรพรรณ จันทราศัพท์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 6.นางหทัยชนก ผิวผ่อง                        ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 5 7.นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ            ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 6 8.นางสาวนงลักษณ์ โปงหาญ                 เลขานุการ
27 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเที่ยวชมงาน ณ แปลงสาธิตพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมทั้งหมด 159 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายวิชาการ 114 คน และกลุ่มสายสนับสนุน 45  *วิทยากรบรรยายในส่วนสายสนับสนุน* 1.คุณช่อทิพย์ สิทธิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2.คุณมยุรี แก้วประภา ตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรกำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 3.คุณละออศิริ พรหมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย *วิทยากรบรรยายในส่วนสายวิชาการ* 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
14 มกราคม 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าพบปะคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยการเข้าพบปะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
29 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินภายในการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ซึ่งภายในการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียวนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภายในการประเมินการตรวจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้แก่  1.นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 1 2.นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ                     ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 2 3.นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 3 4.นายพนมเทียน ทนคำดี                      ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 5.นางจีรพรรณ จันทราศัพท์                   ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 4 6.นางหทัยชนก ผิวผ่อง                        ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 5 7.นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ            ผู้ตรวจประเมิน หมวดที่ 6 8.นางสาวนงลักษณ์ โปงหาญ                 เลขานุการ
27 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเที่ยวชมงาน ณ แปลงสาธิตพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ( i-RESEAT 2021) นักวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 200 ผลงาน จาก 28 ประเทศทั่วโลก
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ The 3rd International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and Agri-Technological Innovation (i-RESEAT 2021) ในรูปแบบ online และ onsite โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ และ Dr. Rameshprabu Ramaraj ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทาง https://www.youtube.com/watch?v=tJhteFG_Gnc รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้เป็นงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านการเกษตรและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมมือกับ Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน และ University of Stavanger ประเทศนอร์เวย์ และอื่นๆ อีกหลายประเทศ การจัดงานครั้งนี้ได้สนับสนุนจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมุ่งเน้นการทำความร่วมมือและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบวนเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตรสมัยใหม่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ และทิศทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “Go Green, Go Eco and Go Smart” ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ความเป็นสากล ผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation) ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น” ด้าน Dr. Rameshprabu Ramaraj ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการการจัดงานฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมให้บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความ ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ ISI อีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 200 ผลงาน จากทุกทวีป 28 ประเทศทั่วโลก”
23 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายในฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายในฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจและเป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการสำนักงานสีเขียวในปี 2564 ของแต่ละหมวดที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team
17 ธันวาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมหลักสูตร ทักษะพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี(RSO)
เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมหลักสูตร ทักษะพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภับทางด้านรังสี เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 20 คน ณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
11/1/2565 16:36:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น
13/12/2564 14:44:43
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง
29/11/2564 17:04:34
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง
23/11/2564 16:40:16
ประกาศ ผู้ชนประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2564 16:29:38
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
2/11/2564 17:16:31
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
2/11/2564 17:13:21
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
1/11/2564 17:42:38
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
28/10/2564 14:13:28
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
27/10/2564 16:40:10