คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรพลิกโฉม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Responsive image
Responsive image

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskillสำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ“Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์    ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิตDataยุคใหม่ ด้วยMicrosoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้canvaเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 เมษายน 2567
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณบดี  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเชิญผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์มา 5 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์จรัส กาใหญ่ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สัมภวมาน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงศ์สถาน 4.นางบุษบา กาหล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
19 เมษายน 2567
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง 223 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน โดยเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง SICC ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ CLEAN ROOM และแบ่งกลุ่มหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ด้านการบริหารและธุรการ ด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ด้านคลัง พัสดุ และอาคารสถานที่ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากร นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานคณบดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality Startup Center สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 เมษายน 2567
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (4th ICSTI-MJU)
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) (online&onsite) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษKeynote Speakers 3 ท่าน 1.Professor Dr. Naratip Vittayakorn(Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, THAILAND)Title: "ALTERNATIVE GLUCOSE MONITORING: LIQUID–SOLID CONTACT ELECTRIFICATION FOR DETECTING GLUCOSE IN URINE" 2.Assistant Professor Dr. Thitivatr PatanasakPinyo(Faculty of Information and Communication Technology Mahidol University Nakhon Pathom, THAILAND)Title: "FLATTENING METHODS FOR ADAPTIVE LOCATION-BASED SOFTWARE: THE VERY FIRST STEPOF ADAPTIVE UI DESIGN FOR AGING SOCIETY" 3.Dr. Kuanqing Liu(Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences, CHINA)Title: "REGULATION OF TRANSLATION BY METHYLATION MULTIPLICITY OF 18S RRNA" พร้อมทั้งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams และ onsite เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ
29 มีนาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอ 2 รูปแบบคือ 1.การนำเสนอผ่าน "โปสเตอร์" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม- เคมี และ นวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม- คณิตศาสตร์ และสถิติ- วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2.การนำเสนอผ่าน "การบรรยาย" ซึ่งได้แบ่งกลุ่มหมวดหมู่การนำเสนอออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม- เคมี และนวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม- คณิตศาสตร์ และสถิติ- วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์- วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ- เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ- เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
29 มีนาคม 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2567 16:59:48
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุของชำรุดหมดสภาพใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในหน่วยงาน จำนวน 178 รายการ รายละเอียดแนบ
18/4/2567 13:15:29
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2
17/4/2567 17:07:06
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2567 14:36:52
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2567 12:29:36
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือการพิมพ์สามมิติเพื่อการสร้างนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/4/2567 17:06:47
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเตาสำหรับกระบวนการผลิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/4/2567 17:04:56
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/4/2567 17:19:03
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/4/2567 15:02:16
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/4/2567 12:33:40

ข่าวประชาสัมพันธ์