คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมหลักสูตร ทักษะพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี(RSO)
เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมหลักสูตร ทักษะพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภับทางด้านรังสี เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 20 คน ณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      21
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” ให้แก่ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ม.แม่โจ้ และ สวก. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมเร่งขยายผลส่งต่อถึงมือเกษตร วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” ให้แก่ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมเร่งเดินหน้าขยายผลในการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งต่อถึงมือเกษตรกรผู้เพาะปลูก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวถึงความเป็นมาในการสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และคุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวถึงแนวทางการนำเมล็ดพันธุ์ไปขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้าว “หอมแม่โจ้ 9” ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง และคณะผู้ปรับปรุงพันธุ์ข้าว จากหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูเป็นข้าวต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามได้ในอนาคต ส่งผลให้สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” จึงได้ลงนามเพื่อขอใช้สิทธิ ซึ่งได้รับการคุ้มครองเป็นพืชพันธุ์ใหม่ จากกรมวิชาการการเกษตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ คือ พันธุ์ “หอมแม่โจ้9” พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน และได้ดำเนินงานด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ “ข้าวหอมแม่โจ้ ๙” นั้นมีความหมาย "๙" น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่สถิตอยู่ในใจชาวไทยตลอดกาลนาน "หอมแม่โจ้" หมายถึง ข้าวพันธุ์นี้ปรับปรุงพันธุ์มาจาก"มหาวิทยาลัยแม่โจ้" อยากให้ชาวนาผู้ปลูกข้าว และผู้บริโภคข้าวคิดถึงเรา "มหาวิทยาลัยแม่โจ้" อยากให้ชื่อเสียงของ 'มหาวิทยาลัยแม่โจ้" หอมหวลทั่วท้องทุ่งนาไทย "หอมแม่โจ้ ๙ " เพื่อคนไทย เพื่อชาติไทย เพื่อชาวนาไทย แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
3 ธันวาคม 2564     |      16
บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ พร้อมเปิดรับสมัครงานนักศึกษานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม และนักศึกษาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ พร้อมทั้งเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "พนักงานห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab Analyst)" โดยได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม และน้องๆ นักศึกษาจากหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมนั้นได้มีการพลิกโฉมปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นตอบโจทย์กับสายอาชีพหลักในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่ต้องการของผู้ประกอบการในหลายๆ สถานประกอบการ ซึ่งน้องๆ นักเรียนที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.admissions.mju.ac.th
3 ธันวาคม 2564     |      16
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ของแต่ละหมวดหมู่เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ ที่จะถึงในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ พร้อมทั้งเป็นการทำความเข้าใจกับการดำเนินการ Green Office ของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมเป็นการประชุมออนไลร์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
3 ธันวาคม 2564     |      22
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      15
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าวมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมทั้งหมด 168 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายวิชาการ 124 คน และกลุ่มสายสนับสนุน 44 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1 ธันวาคม 2564     |      51
งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วิถีใหม่แห่งยุคการรวมศูนย์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วิถีใหม่แห่งยุคการรวมศูนย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อกิจกรรมที่ 2 เรื่อง "การรับ การส่ง และการสร้างเอกสารในระบบ ERP" โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานแบบการรวมศูนย์ของหน่วยงานต่างๆ ภายนสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารผ่าน ERP มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
22 พฤศจิกายน 2564     |      30
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Online)
ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Online) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการ live สดประชาสัมพันธ์ผ่าน Google meeting และ live สดผ่าน Facebook มีน้องๆ จากทางโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังทั้งหมด 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่ริม, โรงเรียนอุโมงวิทยาคม ลำพูน และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์นั้นได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่ 1.นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 2.นวัตกรรมวัสดุ 3.ฟิสิกส์ประยุกต์ 4.คณิตศาสตร์ 5.สถิติและการจัดการสารสนเทศ 6.เทคโนโลยีชีวภาพ 7.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8.เคมี 9.เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 พฤศจิกายน 2564     |      61
คณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 2 หลักสูตรได้แก่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 พฤศจิกายน 2564     |      54
ทั้งหมด 47 หน้า