คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (รัชกาลที่ 4)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโอกาสนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : BIO-Circular-Green Economy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางด้าน AR ( Augmented Reality) การประกวด Science Show การแข่งขัน E-sports การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ และอีกหลายๆ กิจกรรมที่น่าสนใจ มีนักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 สิงหาคม 2565     |      21
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้คำอวยพรแด่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประกอบพิธีประทีปสัมพันธืตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการรู้รักสามัคคีและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ 
14 สิงหาคม 2565     |      35
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ในระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาตามชั้นปี และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพียงพอในการศึกษาศาสตร์ขั้นสูงตามบริบทของรายวิชานั้นๆ 
11 สิงหาคม 2565     |      33
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ได้เข้าร่วมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับการอบรมโครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน” ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในภาคค่ำ ตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สิงหาคม 2565     |      47
หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (หน่วยวิจัยวัสดุผสมและการสร้างต้นแบบโดยใช้การพิมพ์สามมิติ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพิมพ์สามมิติเบื้องต้น”
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ (หน่วยวิจัยวัสดุผสมและการสร้างต้นแบบโดยใช้การพิมพ์สามมิติ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพิมพ์สามมิติเบื้องต้น” ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การพิมพ์สามมิติเบื้องต้น การเลือกวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติ การเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์ และ work shop การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ 
8 สิงหาคม 2565     |      31
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายประสิทธิ์ โสภา สาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก เป็นตัวแทนฝ่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สิงหาคม 2565     |      33
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.แมโจ้ พร้อมด้วยรองคณบดีและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้องค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
27 กรกฎาคม 2565     |      67
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีในครั้งนี้ 
27 กรกฎาคม 2565     |      43
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย: เปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ (World Wide School Lab)
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ (World Wide Science Lab) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 87 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากทางคณาจารย์ภายในสาขาวิชาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการเชิงวิทยาศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ในทุกขั้นตอน และเพื่อให้เป็นแนวทางในการประยุกต์หรือต่อยอดการทำการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
26 กรกฎาคม 2565     |      35
หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การผลิตเคมีภัณฑ์โดยกระบวนการ Saponification”
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การผลิตเคมีภัณฑ์โดยกระบวนการ Saponification” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับน้องๆ นักเรียนจำนวน 9 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคิดและวิเคราะห์กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดทักษะปฏิบัติการในกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านเคมีอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียนในระดับต่างๆ
26 กรกฎาคม 2565     |      30
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ ประธานกรรมการเดินงานฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนชุมชน ตำรวจ และนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 กรกฎาคม 2565     |      52
ทั้งหมด 53 หน้า