ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office Secretary, Faculty of Science, Maejo University
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
9 เมษายน 2564     |      109
สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ที่สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงรูปแบบของเอกสารระบบคุณภาพ โครงสร้างเอกสาร เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 เมษายน 2564     |      71
สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการงานการเรียนการสอน งานวิจัยของบุคลากรในหลักสูตร สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม และที่สำคัญสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 มีนาคม 2564     |      55
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับพลเรือเอกอนุวัฒ สัมภาวะผล พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ จำนวน 50 นาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยาสรุปและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ประกอบด้วย - การดำเนินงานวิจัย และผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ 2 และข้าวก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล - การดำเนินงานวิจัย และผลงานจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - การปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
29 มีนาคม 2564     |      117
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคุณครูกับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทางคณะกับทางโรงเรียน ซึ่งทางคณะครูได้เข้าศึกษาดูงานในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 มีนาคม 2564     |      118
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 28 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
30 มีนาคม 2564     |      143
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ โดยภายนอกประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ ประเทศเยอรมัน, ประเทศเซอร์เบีย และประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 70 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายทั้งหมด 24 กลุ่ม 
19 มีนาคม 2564     |      204
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์จำนวนทั้งหมด 183 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ่งออกป็น 5 หมวดหมู่การนำเสนอได้แก่ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 3.กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 5.กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการนำเสนอเป็นภาคบรรยายทั้งหมด 8 กลุ่มและภาคโปสเตอร์อีก 7 กลุ่ม ซึ่งการประชุมนำเสนอในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เท่านั้น
19 มีนาคม 2564     |      267
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาณ ห้องบรรยาย 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศอวบอวลไปด้วยความอบอุ่น
18 มีนาคม 2564     |      59
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2564     |      76
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมจำนวน 33 คน พร้อมคุณครูอีก 2 คน  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติในสาขาเคมี และสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 มีนาคม 2564     |      99
ตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน การผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จากสาขาสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ตำบลบ้านแป้น ตำบลหนองหนาม จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสาขาสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้จำนวน 25 คน โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพและสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้วิทยากรจากทางคณาจารย์จากสาขาวัสดุศาสตร์มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม 2564     |      79
ทั้งหมด 42 หน้า