คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน ในช่วงถัดมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) โครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยของ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิทยาศาสตร์) กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมีคุณอนุชิดา วงศ์ชื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตเกษตรกร ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2567     |      33
คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      82
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      66
หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านอณูชีววิทยา
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านอณูชีววิทยา ในหัวข้อ "การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและการวิเคราะห์พลาสมิดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ" ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในกิจกรรมน้องๆ นักรียนจะได้ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยีทางชีวภาพการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและการวิเคราะห์พลาสมิดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ จากคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 กุมภาพันธ์ 2567     |      129
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับ PAMPANGA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ PAMPANGA STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้าง พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2567     |      61
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้ทำความรู้จัก และมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียน งานวิจัย และหน้าที่การงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความรู้จักระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะฯ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      55
ทั้งหมด 77 หน้า